sukjai healthyherbs

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต ยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยง มหันตภัยร้ายใกล้ตัว

1️⃣️. 140/90 mmHg. เป็นค่าอ้างอิงมาตรฐานในประเทศไทย ในการกำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
2️⃣️. ความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติหรือสัญญาณเตือน
3️⃣️.ผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี หากอายุน้อยกว่า 35 ปี แต่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ มีประวัติโรคหัวใจและเบาหวานในครอบครัว ควรตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอเช่นกัน
4️⃣️. หากความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานและไม่รักษา ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง โดยเฉพาะหลอดเลือดเลี้ยงสมอง ตา หัวใจ และไต ส่งผลให้หลอดเลือดสมองแตก หรือตีบตัน จนเป็นอัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด ไตวาย เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น นานเข้าอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจหนา และรุนแรงจนถึงภาวะหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจวาย ตามมาได้
5️⃣️. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ควบคุมน้ำหนัก เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ มีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิตและลดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ แพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยา

sukjai healthyherbs